Wettelijke vermelding

Bedrijfsgegevens

 

MIVB - Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
Publiekrechtelijke vereniging met rechtspersoonlijkheid
Koningsstraat 76
1000 Brussel
Rechtspersonenregister Brussel nr 0247.499.953
Contacteer ons

Gebruik van de internetsite

Daarom kan hieronder niet begrepen worden dat het gebruik of de toegang tot de Website en/of tot haar diensten de gebruiker enig recht geven op de inhoud van deze site. Door deze site te bezoeken, gaat de bezoeker akkoord dat enkel een gebruik voor privé en persoonlijke doeleinden wordt verleend. Ieder ander gebruik is streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht.

Elke inbreuk op dit verbod kunnen burgerrechtelijke of strafrechtelijke rechtsvorderingen met zich meebrengen die gelden in domeinen zoals namaak en/of schade berokkenen aan gedeponeerde merken en/of auteursrechten en/of andere bepalingen die van kracht zijn in het domein van intellectuele eigendomsrechten.

Kopiëren, bewerkingen, wijzigingen, verspreiding van het geheel of van een gedeelte van de website, commercialiseren, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders- zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Voor alle informatie en aanvragen tot elektronische reproductie, dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke van de site. Wij vragen u duidelijk de context, de gewenste duur van de reproductie, de aard van de site en de wijze waarop u de site voorstelt te specificeren. Gelieve ook uw naam, de naam van uw organisatie of bedrijf, alsook uw contactgegevens inclusief uw e-mailadres mee te delen.

Ieder ongeoorloofd gebruik van de gehele of een gedeelte van de website kan aanleiding geven tot vervolging conform de huidige wetgeving die van kracht is.

Hyperlink

Elke gebruiker of bezoeker verbindt zich ertoe geen link te leggen vanaf enige andere website naar de website van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), met inbegrip van één van de secundaire pagina's, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de MIVB.

Dit verbod geldt voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element (onder meer beelden, logo's, animaties, teksten, knoppen...) of een gedeelte van een element dat op één van onze webpagina's voorkomt, getoond wordt op één van de pagina's van een andere website, of waardoor de internetgebruiker vanaf deze andere website op welke manier ook doorverbonden wordt naar de website van de MIVB.

De aanvraag tot toelating moet via contactformulier verstuurd worden. Klik hier om ons te contacteren

Intellectuele eigendom

Deze site is eigendom van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (M.I.V.B.) met maatschappelijke zetel op de Koningsstraat 76, 1000 Brussel.

De website is een originele creatie waarvan de inhoud beschermd wordt door het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Onder inhoud wordt verstaan de op deze website gebruikte illustraties, geluiden, teksten, foto's, video's, afbeeldingen, animaties, gegevens, affiches, logo's, merken en andere elementen waaruit de site bestaat.